Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Lista aktualności:

08.11.2018 - Komunikat - w dniu 12.11.2018 Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.
19.10.2018 - KOMUNIKAT W SPRAWIE BONU OPIEKUŃCZEGO
28.08.2018 - Program Dobry start - Początek wypłat świadczeń
26.07.2018 - Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie Dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
23.07.2018 - Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS

Komunikat - w dniu 12.11.2018 Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.

Czwartek, 08 Listopada 2018

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że 12 listopada br. (najbliższy poniedziałek) Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.


KOMUNIKAT W SPRAWIE BONU OPIEKUŃCZEGO

Piątek, 19 Października 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż od dnia 20 października 2018 roku uległy zmianie zasady przyznawania świadczenia pieniężnego Bon Opiekuńczy zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLIV/1288/18 z dnia 11 września 2018 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA BONU OPIEKUŃCZEGO

Świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy”, przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem, poprzez:

1) umieszczenie dziecka w żłobku prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

2) umieszczenie dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

3) powierzenie opieki nad dzieckiem niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej;

4) sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna zatrudnionego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Kto może skorzystać z bonu?

Rodzice mający na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia (decyduje data urodzenia tj. rok, miesiąc, dzień), spełniającym następujące łączne warunki:

1.    zamieszkują na terenie Miasta Szczecin;

2.    rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym, jeżeli uzyskują dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.    są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;

4.    uzyskują miesięczny dochód na członka rodziny (na dzień złożenia wniosku) nie przekraczający:

W przypadku rodziny mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.

Skorzystać mogą również:

1.    rodzice mający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym;      

2.    gdy drugie dziecko lub następne pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

3.    gdy jeden z rodziców:

4.    Jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej  z powodu:

Bon opiekuńczy nie przysługuje Rodzicom, jeżeli:

„Bon opiekuńczy” przysługuje na okres:

od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu opiekuńczego lub na okres:

Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania Bonu opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.

 

W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, Bon opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

 

Bon Opiekuńczy przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Program Dobry start - Początek wypłat świadczeń

Wtorek, 28 Sierpnia 2018

Program "Dobry start": Początek wypłat świadczeń

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż rozpoczęły się wypłaty świadczenia
z programu "Dobry start".
Osoby, które w trakcie wypełniania wniosku podały numer konta będą otrzymywały przelew zgodnie z podanymi danymi.
Osoby, które nie podały numeru konta i chcą odebrać świadczenie w gotówce, mogą zrobić to w wybranej placówce banku PKO BP.
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia wypłata świadczeń w ramach programu "Dobry start", dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu nastąpi najpóźniej
do końca września.


Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie Dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Czwartek, 26 Lipca 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Informację o przyznaniu przedmiotowego świadczenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej)  z adresu dobrystart@scs-szczecin.pl.

 

Drogą listową może zostać przesłane:

  1. wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku,
  2. decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start”,
  3. rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” można odebrać w filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul Kaszubskiej 30.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.


Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS

Poniedziałek, 23 Lipca 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń

 

informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać
wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- świadczenie „Dobry start” ( 300zł)

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej na:


- świadczenie wychowawcze (500+),

- świadczenie „Dobry start” (300zł)

Wnioski wysłane elektronicznie przed 1 lipca 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia, należy złożyć ponownie wniosek

 

Wnioski o bon opiekuńczy w formie papierowej od 1 lipca 2018 r.

od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać papierowe na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- świadczenie „Dobry start” (300zł)

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- bon opiekuńczy 

Punkty przyjmowania wniosków Szczecińskiego Centrum Świadczeń:

Kadłubka 12 w godzinach od 7.30. do 16.00.

Kaszubska 30 w godzinach od 7.30. do 16.00.

Rydla 39/40 w godzinach od 8.00. do 16.00.

Wszystkie w/w wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 r. również za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

Wnioski złożone przed dniem 01.08.2018 r. (decyduje data stempla) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, należy złożyć ponownie wniosek.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl