Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy wypłat świadczeń Pytania i odpowiedzi

Aktualności

Przyjmowanie wniosków o fundusz alimentacyjny 2014-2015

Piątek, 01 Sierpnia 2014

 

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015

 

Od 1 sierpnia 2014r. przyjmowanie  wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń

funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015.

 

Punkty składania wniosków:

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

- Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)
- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

                             Szczecińskie Centrum Świadczeń

                             ul. Kadłubka 12

                             71-521 Szczecin

 

Wydawanie wniosków:

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

- Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)

- strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Do wniosku należy dołączyć następującedokumenty:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za 2013 r. (wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie SCŚ wraz          z pozostałymi dokumentami)

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2013      składek na   ubezpieczenia zdrowotne

- kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy   wniosku)

- kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy

- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji

- odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania    po raz pierwszy wniosku)

- zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

 

Informacja telefoniczna:

91 44 27 148     

Decyzja do odbioru osobistego po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku w siedzibie SCŚ przy ul. Kadłubka 12.

 

KOMUNIKAT NA TEMAT ZASIŁKÓW RODZINNYCH PODANY ZOSTANIE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM


Komunikat w sprawie specjalnego zasiłku dla opiekunów

Poniedziałek, 05 Maja 2014

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów zasiłek ten przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

·     wraz z odsetkami za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r.

·     od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia            31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

- osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

- na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

 

Organ wypłacający świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r.,    w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformuje osoby, pobierające to świadczenie  o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r. i od tego dnia przyjmowane będą wnioski.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/567/1


Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego

Poniedziałek, 05 Maja 2014

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

·    w okresie od01 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – w wysokości 800,00 miesięcznie

·    w okresie od01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – w wysokości 1200,00 miesięcznie

·     w okresie od01 stycznia 2016 r.– w wysokości 1300,00 miesięcznie

 

Decyzje o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego wydawane z urzędu i nie wymagają składania odrębnych wniosków

 

Źródło:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/559/1


W dniu 02.05.2014 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne

Czwartek, 17 Kwietnia 2014

Informujemy, że w dniu 02.05.2014 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.

czytaj więcej...

Pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku

Wtorek, 18 Marca 2014

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. została przyznana pomoc w wysokości 200 miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.

Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.


Zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego

Poniedziałek, 24 Lutego 2014

Ministerstwo Finansów informuje, że 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224). Rozporządzenie reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa    w ustawie - Prawo energetyczne.

Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Wtorek, 07 Stycznia 2014

Rada Ministrów 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego    (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456),otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 miesięcznie.

Pomoc przyznawana jest z urzędu.


Zryczałtowany dodatek energetyczny

Poniedziałek, 25 Listopada 2013

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe, posiadającym zawartą z dostawcą energii elektrycznej umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkującymmiejscu dostarczania energii elektrycznej wypłacane zryczałtowane dodatki energetyczne.

Wnioski o dodatki energetyczne wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz oryginałem umowy przedstawionym do wglądu oraz dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej można składaćw Biurach Obsługi Interesanta Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Opłaty skarbowej w wysokości 10,00* należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Bank PKO BP SA 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Punkty przyjmowania wniosków:

·       Biuro Obsługi Interesanta przy ulKadłubka 12 od poniedziałku do piątkugodzinach od 7:30 do 16:00.

·       Biuro Obsługi Interesanta przy ulKrzemiennej 42B od poniedziałku do piątkugodzinach od 7:30 do 15:30. 

*Zwolnione z opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek przedstawia zaświadczenie         o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Komunikat w sprawie punktu przyjęć wniosków przy ul. Struga 10

Piątek, 30 Sierpnia 2013

Informujemy, że w okresie od 02 do 30 września 2013 r. zostanie uruchomiony punkt przyjęć wniosków wynikających z ustawy o świadczenia rodzinne oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w siedzibie MOPR przy ul. Struga 10/12.

Punkt czynny będziedni robocze godzinach 7:30 – 15:30.


Komunikat w sprawie zmiany godzin pracy Biura Obsługi Interesanta

Piątek, 30 Sierpnia 2013

Informujemy, w każdy poniedziałek września 2013 r. (tj. w dni: 2, 9, 16, 23, 30) Biuro Obsługi Interesanta Szczecińskiego Centrum Świadczeń czynne będzie w godzinach:

od 7:30 do 17:00.


Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny 2013 - 2014

Piątek, 30 Sierpnia 2013

Od 1 września 2013r. przyjmowanie będą  wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń

rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

 

Punkty składania wniosków:

          - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00 (tylko we wrześniu) , wtorekpiątek w godz. od 7:30 do 16:00

          - Szczecin - Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B w godz. od 7:30 do 15:30

          - SzczecinPrawobrzeże ul. Struga 10/12 (w siedzibie MOPR)

w godz. od 7:30 do  15:30

- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

                             Szczecińskie Centrum Świadczeń

                             ul. Kadłubka 12

                             71-521 Szczecin

 

Wydawanie wniosków:

          - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

          - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B

          - SzczecinPrawobrzeże ul. Struga 10/12

          - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Do wniosku należy dołączyć następującedokumenty:

   - zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za

    2012 r. (wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie SCŚ wraz          z pozostałymi dokumentami)

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2012      składek na   ubezpieczenia zdrowotne

   - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy   wniosku)

          - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy

          - zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 roku życia              

 

 

Decyzja do odbioru osobistego po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku w siedzibie SCŚ przy ul. Kadłubka 12.


INFORMACJA W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Czwartek, 22 Sierpnia 2013

INFORMACJA W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

W SCŚ PRZY UL. KADŁUBKA 12

 

Uprzejmie informujemy, przyjmowanie interesantów w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12

 

od 1 września 2013 r.

w pokojach: 6,7,8,9,10 (parter) - odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 10:00

w pokoju: 34 (pierwsze piętro - dodatki mieszkaniowe) w godzinach od 8:30 do 11:00

 

jednocześnie informujemy, Biuro Obsługi Interesanta, kancelaria i punkt informacyjny czynne codziennie od 7:30 do 16:00 (od poniedziałku do piątku)


Informacja w sprawie przyjmowania wniosków

Wtorek, 20 Sierpnia 2013

Informujemy, przy ul. L. Rydla w 2013 roku nie będą przyjmowane wnioski o wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Punkty przyjęć wniosków:

·         Ul. Kadłubka 12 w godzinach 7:30 – 16:00

·         Ul. Krzemienna 42 B w godzinach 7:30 – 15:30


KOMUNIKAT PRASOWY

Poniedziałek, 29 Lipca 2013

Od 1 sierpnia 2013r. przyjmowanie wniosków na fundusz alimentacyjny na nowy okres

świadczeniowy          2013/2014

 

Punkty składania wniosków:

        - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

        - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)
        - przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12      
        71-521 Szczecin

 

Wydawanie wniosków:

        - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

        - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)

        - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Do wniosku należy dołączyć następującedokumenty:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za 2012r. (wniosek        o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie SCŚ wraz z pozostałymi dokumentami)

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2012 składek na   ubezpieczenia zdrowotne

        - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)

        - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy

        - zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji

  -odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)

- zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

         

Decyzja do odbioru osobistego po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku w siedzibie SCŚ przy ul. Kadłubka 12.


Informacja o zmianie rachunku!

Piątek, 17 Maja 2013

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 czerwca 2013 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat:

 

1. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Nowy numer rachunku:

95 1020 4795 0000 9002 0278 1524

 

2. od komorników, 20% należnie gminie dłużnika.

Nowy numer rachunku:

05 1020 4795 0000 9702 0278 1540

 

3. nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych

Nowy numer rachunku:

93 1020 4795 0000 9602 0278 1557

czytaj więcej...


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2014 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: lstrzyz@um.szczecin.pl ; asalacin@um.szczecin.pl