Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy wypłat świadczeń Pytania i odpowiedzi
Elektroniczna skrzynka podawcza

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE BONU OPIEKUŃCZEGO

Piątek, 13 Listopada 2015

czytaj więcej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Środa, 02 Września 2015

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI WYPŁACANYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2015-2016

Wtorek, 01 Września 2015

Od 1 września 2015 r. przyjmowane  wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2015-2016

Środa, 05 Sierpnia 2015

Od sierpnia 2015r. przyjmowanie wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016.

czytaj więcej...

W dniu 24 grudnia 2015 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.

Wtorek, 19 Maja 2015

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.


Zmiana adresu plackówki pocztowej Szczecin 33

Poniedziałek, 04 Maja 2015

W związku z rewitalizacją placówki pocztowej Szczecin 33 przy ul. Komuny Paryskiej 40/U4 informujemy w okresie od 4 maja do 14 czerwca 2015, jej działalność zostaje zawieszona. Obsługę klientów na ten okres przejmie placówka pocztowa Szczecin 27 przy u. Obotryckiej 6.

czytaj więcej...

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2015 r.

Piątek, 09 Stycznia 2015

Przypominamy z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie kwota przyznawanego świadczenia wynosi 1200 .

czytaj więcej...

Nowelizacja zasad ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 stycznia 2015!

Piątek, 09 Stycznia 2015

Informujemy od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja zasad ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w zakresie osób przysługującym wskazane świadczenie:

Art. 16a1.  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1)     nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2)     rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-     w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r.

Piątek, 05 Grudnia 2014

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

Strona głównaWsparcie dla rodzin z dziećmiŚwiadczenia rodzinneKOMUNIKATY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCHInformacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r.

 

Informacja o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada  2014 r. (sygn. akt SK 7/11) w sprawie zgodności z Konstytucją art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r.

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy, nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.

 

Wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 26 listopada 2014 r., poz. 1652.

 

Skutkiem powyższego wyroku, osoby, które w przeszłości otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do 13 października 2011 r., zgodnie z art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.

Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj., zgodnie z art. 57 § 3 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, do dnia 29 grudnia 2014 r. włącznie, mają prawo wnieść skargę o wznowienie postępowania.

 

Organem administracji publicznej właściwym w sprawie rozpatrzenia skargi jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli organ ten stwierdzi istnienie podstaw do uchylenia decyzji na podstawie art. 145a Kpa, uchyli decyzję wydaną stronie na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją i wyda nową decyzję ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, bez zastosowania tego przepisu.


W dniu 24.12.2014 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne

Czwartek, 04 Grudnia 2014

Informujemy, że w dniu 24.12.2014 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.

czytaj więcej...

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny 2014 - 2015

Piątek, 22 Sierpnia 2014

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny 2014 - 2015

Od 1 września 2014 r. przyjmowane będą  wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

UWAGA

Zgodnie z § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. od dnia 1 listopada 2014 r. zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 lub 664    w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem.

Punkty składania wniosków:

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

  poniedziałekpiątek w godz. od 7:30 do 16:00

- Szczecin - Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B w godz. od 7:30 do 15:30

- wnioski można również przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

          Szczecińskie Centrum Świadczeń

          ul. Kadłubka 12

         71-521 Szczecin

 

Wydawanie wniosków:

          - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

          - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B

          - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku wraz z następującymi załącznikami:

1.    kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

2.    kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub zupełnego odpisu urodzenia w przypadku wnioskowania o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania –oryginał do wglądu,

3.    zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskane w roku 2013,  w tym odpowiednio:

·      wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

·      wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

·      wysokości innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 

4.    zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy ukończyło ono 18 rok życia,

5.    zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

6.    kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawneoryginał do wglądu,

7.    oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

8.    kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnejoryginał do wglądu,

9.    kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjnąoryginał do wglądu,

10.  kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodzinyoryginał do wglądu,

11.  kserokopia podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzinąoryginał do wgladu,

12.  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej:

·      zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

·      kserokopia prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentóworyginał do wglądu,

·      kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dzieckaoryginał do wglądu,

 

13.    kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dzieckaoryginał do wglądu,

14.    kserokopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dzieckaoryginał do wglądu,

15.    kserokopia aktu zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej w przypadku osoby uczącej sięoryginały do wglądu,

16.    kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieckooryginał do wglądu,

17.    zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka bądź jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,

18.    dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

         ·         zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz  o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

         ·         zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

         ·         zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych albo oświadczenie wraz z kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,

19.    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki lub oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

20.    dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

·           kserokopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

·           kserokopia zupełnego aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

  • kserokopia prawomocnego wyroku oddalającego powództwa o ustalenie alimentóworyginały do wglądu.

23.  dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

Przyjmowanie wniosków o fundusz alimentacyjny 2014-2015

Piątek, 01 Sierpnia 2014

 

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy 2014/2015

 

Od 1 sierpnia 2014r. przyjmowanie  wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń

funduszu  alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015.

 

Punkty składania wniosków:

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

- Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)
- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

                             Szczecińskie Centrum Świadczeń

                             ul. Kadłubka 12

                             71-521 Szczecin

 

Wydawanie wniosków:

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

- Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)

- strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Do wniosku należy dołączyć następującedokumenty:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za 2013 r. (wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie SCŚ wraz          z pozostałymi dokumentami)

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2013      składek na   ubezpieczenia zdrowotne

- kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy   wniosku)

- kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy

- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji

- odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania    po raz pierwszy wniosku)

- zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

 

Informacja telefoniczna:

91 44 27 148     

Decyzja do odbioru osobistego po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku w siedzibie SCŚ przy ul. Kadłubka 12.

 

KOMUNIKAT NA TEMAT ZASIŁKÓW RODZINNYCH PODANY ZOSTANIE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM


Komunikat w sprawie specjalnego zasiłku dla opiekunów

Poniedziałek, 05 Maja 2014

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów zasiłek ten przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

·     wraz z odsetkami za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 31 grudnia 2012 r.

·     od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia            31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

- osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

- na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

 

Organ wypłacający świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r.,    w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformuje osoby, pobierające to świadczenie  o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r. i od tego dnia przyjmowane będą wnioski.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/567/1


Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego

Poniedziałek, 05 Maja 2014

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

·    w okresie od01 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – w wysokości 800,00 miesięcznie

·    w okresie od01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – w wysokości 1200,00 miesięcznie

·     w okresie od01 stycznia 2016 r.– w wysokości 1300,00 miesięcznie

 

Decyzje o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego wydawane z urzędu i nie wymagają składania odrębnych wniosków

 

Źródło:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/559/1


W dniu 02.05.2014 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne

Czwartek, 17 Kwietnia 2014

Informujemy, że w dniu 02.05.2014 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne.

czytaj więcej...

Pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku

Wtorek, 18 Marca 2014

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. została przyznana pomoc w wysokości 200 miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.

Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.


Zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego

Poniedziałek, 24 Lutego 2014

Ministerstwo Finansów informuje, że 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224). Rozporządzenie reguluje kwestię zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa    w ustawie - Prawo energetyczne.

Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Wtorek, 07 Stycznia 2014

Rada Ministrów 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego    (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456),otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 miesięcznie.

Pomoc przyznawana jest z urzędu.


Zryczałtowany dodatek energetyczny

Poniedziałek, 25 Listopada 2013

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe, posiadającym zawartą z dostawcą energii elektrycznej umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkującymmiejscu dostarczania energii elektrycznej wypłacane zryczałtowane dodatki energetyczne.

Wnioski o dodatki energetyczne wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz oryginałem umowy przedstawionym do wglądu oraz dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej można składaćw Biurach Obsługi Interesanta Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Opłaty skarbowej w wysokości 10,00* należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Bank PKO BP SA 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 

Punkty przyjmowania wniosków:

·       Biuro Obsługi Interesanta przy ulKadłubka 12 od poniedziałku do piątkugodzinach od 7:30 do 16:00.

·       Biuro Obsługi Interesanta przy ulKrzemiennej 42B od poniedziałku do piątkugodzinach od 7:30 do 15:30. 

*Zwolnione z opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek przedstawia zaświadczenie         o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Komunikat w sprawie punktu przyjęć wniosków przy ul. Struga 10

Piątek, 30 Sierpnia 2013

Informujemy, że w okresie od 02 do 30 września 2013 r. zostanie uruchomiony punkt przyjęć wniosków wynikających z ustawy o świadczenia rodzinne oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w siedzibie MOPR przy ul. Struga 10/12.

Punkt czynny będziedni robocze godzinach 7:30 – 15:30.


Komunikat w sprawie zmiany godzin pracy Biura Obsługi Interesanta

Piątek, 30 Sierpnia 2013

Informujemy, w każdy poniedziałek września 2013 r. (tj. w dni: 2, 9, 16, 23, 30) Biuro Obsługi Interesanta Szczecińskiego Centrum Świadczeń czynne będzie w godzinach:

od 7:30 do 17:00.


Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny 2013 - 2014

Piątek, 30 Sierpnia 2013

Od 1 września 2013r. przyjmowanie będą  wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń

rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

 

Punkty składania wniosków:

          - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:00 (tylko we wrześniu) , wtorekpiątek w godz. od 7:30 do 16:00

          - Szczecin - Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B w godz. od 7:30 do 15:30

          - SzczecinPrawobrzeże ul. Struga 10/12 (w siedzibie MOPR)

w godz. od 7:30 do  15:30

- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

                             Szczecińskie Centrum Świadczeń

                             ul. Kadłubka 12

                             71-521 Szczecin

 

Wydawanie wniosków:

          - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

          - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B

          - SzczecinPrawobrzeże ul. Struga 10/12

          - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Do wniosku należy dołączyć następującedokumenty:

   - zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za

    2012 r. (wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie SCŚ wraz          z pozostałymi dokumentami)

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2012      składek na   ubezpieczenia zdrowotne

   - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy   wniosku)

          - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy

          - zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 roku życia              

 

 

Decyzja do odbioru osobistego po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku w siedzibie SCŚ przy ul. Kadłubka 12.


INFORMACJA W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Czwartek, 22 Sierpnia 2013

INFORMACJA W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

W SCŚ PRZY UL. KADŁUBKA 12

 

Uprzejmie informujemy, przyjmowanie interesantów w siedzibie Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12

 

od 1 września 2013 r.

w pokojach: 6,7,8,9,10 (parter) - odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 10:00

w pokoju: 34 (pierwsze piętro - dodatki mieszkaniowe) w godzinach od 8:30 do 11:00

 

jednocześnie informujemy, Biuro Obsługi Interesanta, kancelaria i punkt informacyjny czynne codziennie od 7:30 do 16:00 (od poniedziałku do piątku)


Informacja w sprawie przyjmowania wniosków

Wtorek, 20 Sierpnia 2013

Informujemy, przy ul. L. Rydla w 2013 roku nie będą przyjmowane wnioski o wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Punkty przyjęć wniosków:

·         Ul. Kadłubka 12 w godzinach 7:30 – 16:00

·         Ul. Krzemienna 42 B w godzinach 7:30 – 15:30


KOMUNIKAT PRASOWY

Poniedziałek, 29 Lipca 2013

Od 1 sierpnia 2013r. przyjmowanie wniosków na fundusz alimentacyjny na nowy okres

świadczeniowy          2013/2014

 

Punkty składania wniosków:

        - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

        - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)
        - przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12      
        71-521 Szczecin

 

Wydawanie wniosków:

        - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

        - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Krzemienna 42 B (w godz. od 7:30 do 15:30)

        - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl

 

Do wniosku należy dołączyć następującedokumenty:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za 2012r. (wniosek        o wydanie zaświadczenia należy złożyć w siedzibie SCŚ wraz z pozostałymi dokumentami)

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2012 składek na   ubezpieczenia zdrowotne

        - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)

        - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy

        - zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji

  -odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)

- zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej

         

Decyzja do odbioru osobistego po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku w siedzibie SCŚ przy ul. Kadłubka 12.


Informacja o zmianie rachunku!

Piątek, 17 Maja 2013

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 czerwca 2013 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat:

 

1. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Nowy numer rachunku:

95 1020 4795 0000 9002 0278 1524

 

2. od komorników, 20% należnie gminie dłużnika.

Nowy numer rachunku:

05 1020 4795 0000 9702 0278 1540

 

3. nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych

Nowy numer rachunku:

93 1020 4795 0000 9602 0278 1557

czytaj więcej...


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2016 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: asalacin@um.szczecin.pl; pjaniak@um.szczecin.pl